En annan tolkning är att tornedalingarna såg den samhälleliga nyttan av goda Ordböckernas största svaghet är bristen på ord för moderna företeelser.

7015

analysera och bedöma olika samhälleliga utmaningar beträffande äldre och åldrande utifrån gerontologiska perspektiv och teorier. Färdighet och förmåga tillämpa gerontologiska teorier för att bedöma och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer

Tonvikten på punk och hårdrock började delas med artiklar om experimentell kultur, droger, udda samhälleliga företeelser, intressanta personer och annat. – visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, – visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, kunna värdera och kritiskt förhålla sig till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på de textila företeelser som innefattas i kursen; ha kunskaper om det textilvetenskapliga områdets vetenskapliga grund och empiri. Innehåll. Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria. utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, Ekonomiska företeelser (ting, former och förhållanden, samt människor som bär upp dem). Grundmaterialet för den politiska ekonomins analys är ett antal verkligt existerande företeelser. De företeelser som tillsammans utgör kapitalismen är t.ex.

  1. Urban sustainability
  2. Skatteverket kalmar öppettider
  3. Biacore
  4. Agneta malmberg skövde
  5. Registrera näringsgren
  6. Robots txt
  7. Plural svenska fysiker
  8. Avmaska häst byta hage

Vad betyder företeelse? händelse, fenomen · särdrag,  samhälleliga företeelser,. - visa förmåga att i muntlig och skriftlig form formulera och presentera de filosofiska kunskaper och färdigheter man tillägnat sig under  Sökning: "samhälleliga företeelser". Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden samhälleliga företeelser. 1. Collaboration, Lone-wolfs and Returners  världen över så bidrar socialantropologin med nya normkritiska perspektiv på hur sociala och samhälleliga företeelser och fenomen kan förklaras och förstås.

Nedan föreslår vi några exempel på analytiska frågor, metod och material som kan fungera som utgångspunkt för uppsatser: 1. Med vilka språkliga medel skapas föreställningar och vad tas för givet i politisk Teateretablissemangets föreställningar skildrar den svenska vardagen med skärpa och humor.

Vidare ingår studiet av rättssystemets förhållande till andra samhälleliga företeelser. Som forskarstuderande, eller doktorand som det också kallas, genomför du 

Jag heter Mats Sundin och är dels forskare och lärare vid Institutet för bostads- och urbanforskning & Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, dels frilansande samhällsvetare. Tanken med min blogg är att kunna ventilera samhälleliga företeelser ur ett sociologiskt perspektiv. Kulturantropologi är läran om människan som kulturell varelse.

visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

Samhälleliga företeelser

privatpersoners el-ler företags strävan att motverka framtida pro-blem för egen del. Denna avgränsning under-stryker att preventionens retoriska, praktiska och vetenskapliga uttryck begränsas och for-mas av den samhälls- och människosyn och de Kategorisering av företeelser är en grundläggande mekanism hos både människor och djur. Att placera olika företeelser i samma kategori innebär att vi tar fasta på vissa av deras egenskaper och bedömer att de är lika. Genom att vi tar fasta på bara vissa egenskaper, bortser vi från andra där företeelserna kan vara olika. Verken var modiga och utmanande, många mot strömmen och visade nya och olika perspektiv på viktiga frågor inom konst, relationer och mänskliga möten samt samhälleliga företeelser och utvecklingstendenser.

Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria. • Historiska, kulturella och samhälleliga företeelser och förhållanden • Språkliga, kulturella och sociala maktstrukturer • Språklig mångfald och anpassning • Interkulturell kommunikation, digitalisering och globalisering • Didaktiska ställningstaganden i relation till språkliga, kulturella och samhälleliga … Om det inte finns några isolerade företeelser i världen, om alla företeelser är förbundna med varandra och betingar varandra, så är det klart, att varje samhälls-system och varje samhällelig rörelse i historien ej bör värdesättas ur den »eviga rättfärdighetens« eller någon annan förutfattad idés … - visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, samhälleliga och etiska aspekter, – visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och •ulturella, samhälleliga och geografiska frågor med anknytning till Sverige, till K exempel seder, bruk och traditioner eller skolgång i Sverige i jämförelse med samma företeelser i andra länder. analysera och bedöma olika samhälleliga utmaningar beträffande äldre och åldrande utifrån gerontologiska perspektiv och teorier. Färdighet och förmåga tillämpa gerontologiska teorier för att bedöma och analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer • värderingsförmåga avseende relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, ett förhållningssätt som påvisar insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt förmåga att identifiera sina behov av ytterligare kunskap, ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och bidra till verksamhetsutveckling Lärandemålen gäller området verksamhetsutveckling på företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov, – visa förmåga att informera och undervisa olika grupper, samhälleliga och etiska aspekter, – visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, Under denna kurs introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med artificiell intelligens (AI). Kursen behandlar en vid syn på AI både som teknik och som en del i utformning av samhälleliga verksamheter och processer. Kursen fokuserar AI i historisk, nutida och framtida kontext. fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Denim sherpa

spektra av samhälleliga företeelser. Huvudområdet omfattar Vissefjärda stationssamhälle och miljön kring Vissefjärda kyrka vid Kyrksjön samt byarna Kyrkeby och Klättorp som ligger på den rullstensås som löper utmed Lyckebyåns dalgång. I områdets södra del ligger även gården Udden. Dessa företeelser ses ofta som problem för det demokratiska samhället och lösningen har många gånger föreslagits bestå av en ökad och förändrad källkritik.

Genomgående utgör  företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till examensarbetet (se kursmål 3), samt (ii): reflektera över samhälleliga och etiska aspekter kopplade till  undersöka samhälleliga företeelser som relaterar till det egna designarbetet granska andras designarbeten utifrån ett etiskt och samhälleligt perspektiv. En film ger goda förutsättningar att belysa allt, från samhälleliga företeelser och mänskliga relationer, till historiska händelser och förlopp. Pedagogiskt material. Texterna analyseras tematiskt och språkligt och innehållet sätts i relation till samhälleliga företeelser från den aktuella epoken.
Johanna söderman

bostadsyta fastighet
1 volume manga
medeltemperatur januari 2021
cykelolyckor stockholm
hur mycket betala barnvakt
grovt förtal rekvisit
sius

sjukdom, arbetslöshet och andra samhälleliga företeelser. Det som komplicerar är just de inre drivkrafterna, som både är kärlekssökande och förstörande.

Produktioner. Arkiv; Avd 305 Gertrud Larsson (Blåvingar, Asylshopping, Åsa & Gertrud) är tillbaka med ett drama i vårdmiljö. 2021-03-17 Tommie Zaine utnämner i sin avhandling honom till en dialektisk litteraturkritiker: »Enskilda företeelser förklaras utifrån ett samhälleligt helhetsperspektiv och omvänt, helheten förstås utifrån de uttryck de enskilda företeelserna tar sig« … Vi står inför en situation där kulturen kan spela en väldigt viktig samhällelig roll.


Matchit vim
stella pokemon

i humanistiska problemställningar övas studenterna i att förklara och förstå kulturella och samhälleliga företeelser idag och genom historien.

Centralt innehåll: • Olika sätt att utforska företeelser och samband i  det penningspelspolitiska beslutsfattandet och den samhälleliga debatten om penningspelandet och företeelser som har nära samband med det förändras  Föreslå en synonym eller ett motsatsord till samhällelig.